Olanzapine Teva 10mg Filmomh Tabl 28 X 10,0mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Volwassenen

  • Schizofrenie: de aanbevolen startdosering voor olanzapine is 10 mg per dag.
  • Manische episode: de startdosering is 15 mg als eenmaal daagse dosis bij monotherapie of 10 mgdagelijks in combinatietherapie.
  • Ter voorkoming van een recidief bij bipolaire stoornis: de aanbevolen startdosering is 10 mg per dag.Bij patiënten die olanzapine hebben gekregen voor de behandeling van een manische episode dient eenbehandeling ter voorkoming van een recidief te worden voortgezet met dezelfde dosis. Indien zich eennieuwe manische, gemengde of depressieve episode voordoet, dient de therapie met olanzapine teworden voortgezet (met optimalisering van de dosis indien noodzakelijk) met aanvullende therapie omde stemmingssymptomen te behandelen, op geleide van het klinisch beeld.

Tijdens de behandeling van schizofrenie, een manische episode en ter voorkoming van een recidief bijbipolaire stoornis kan de dagelijkse dosis worden aangepast op basis van het individuele klinisch beeldbinnen een bereik van 5-20 mg per dag. Een verhoging tot een dosering hoger dan de aanbevolenstartdosering wordt uitsluitend aanbevolen na een juiste medische herbeoordeling en dient normaalgesproken alleen plaats te vinden met intervallen van niet minder dan 24 uur. Olanzapine kan wordentoegediend onafhankelijk van maaltijden, omdat de absorptie niet wordt beïnvloed door voedsel.

Geleidelijk afbouwen van de dosering dient te worden overwogen wanneer de behandeling metolanzapine wordt gestaakt.

  • Speciale patiëntengroepen

Ouderen

Een lagere startdosering (5 mg/dag) wordt niet routinematig aanbevolen, maar dient overwogen teworden voor personen van 65 jaar en ouder indien klinische factoren dit rechtvaardigen.

Verminderde nier- en/of leverfunctie

Een lagere startdosering (5 mg) dient overwogen te worden voor deze patiënten. In geval van matigeleverinsufficiëntie (cirrose, Child-Pugh Klasse A of B) dient de startdosering 5 mg te zijn en slechtsmet voorzichtigheid te worden verhoogd.

Rokers

De startdosering en het doseringsbereik hoeven niet routinematig aangepast te worden voor niet-rokerst.o.v. rokers. Het metabolisme van olanzapine kan geïnduceerd worden door roken. Klinische controlewordt aanbevolen en een verhoging van de olanzapinedosis kan, indien nodig, overwogen worden.

Wanneer meer dan 1 factor aanwezig is die kan leiden tot een trager metabolisme (vrouwelijkgeslacht, bejaarden, niet-rokerstatus) dient overwogen te worden de startdosering te verlagen. Eenverhoging in dosering, indien aangewezen, dient bij deze patiënten met de nodige voorzichtigheidplaats te vinden.

Pediatrische patiënten

Olanzapine wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar alsgevolg van een gebrek aan gegevens over de veiligheid en werkzaamheid. Een grotere mate vangewichtstoename, veranderingen in lipiden en prolactine zijn gemeld in kortetermijn onderzoeken bijadolescente patiënten, vergeleken met onderzoeken bij volwassen patiënten.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg olanzapine.

Hulpstof met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 137,8 mg lactose.

  • Kern van de tablet

Lactosemonohydraat Hydroxypropylcellulose Crospovidon type A Colloïdaal silicium dioxide Microkristallijne cellulose Magnesiumstearaat

  • Omhulling van de tablet

Hypromellose, Wit kleurmengsel (polydextrose, hypromellose, glyceroltriacetaat, macrogol 8000, titaniumdioxide E171)

Indicatie

Olanzapine is geïndiceerd voor de behandeling van schizofrenie.

Olanzapine is effectief in het handhaven van de klinische verbetering bij voortgezette behandeling vanpatiënten die in het beginstadium reageerden op de behandeling.

Olanzapine is geïndiceerd voor de behandeling van matig tot ernstige manische episode.

Bij patiënten wier manische episode heeft gereageerd op behandeling met olanzapine, is olanzapinebestemd ter voorkoming van een recidief bij patiënten met bipolaire stoornis

Gegevens
CNK3049210
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte58 mm
Lengte136 mm
Diepte27 mm
Hoeveelheid verpakking28
Bijsluiter