Irbesartan Hct Teva 300mg/12,5mg Filmomh Tabl 98

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Irbesartan/Hydrochloorthiazide Teva kan eenmaal daags worden ingenomen, met of zonder voedsel.

Dosistitratie met de afzonderlijke componenten (d.w.z. irbesartan en hydrochloorthiazide) kan worden aanbevolen.

Indien klinisch aangewezen kan overschakeling van monotherapie op de vaste combinaties worden overwogen:

• Irbesartan/Hydrochloorthiazide Teva 150 mg/12,5 mg kan worden gebruikt bij patiënten bij wiede bloeddruk niet adequaat onder controle kan worden gehouden met hydrochloorthiazide ofirbesartan 150 mg alleen;

• Irbesartan/Hydrochloorthiazide Teva 300 mg/12,5 mg kan worden gebruikt bij patiënten die nietadequaat behandeld kunnen worden met irbesartan 300 mg of metIrbesartan/Hydrochloorthiazide Teva 150 mg/12,5 mg.

• Irbesartan/Hydrochloorthiazide Teva 300 mg/25 mg kan worden gebruikt bij patiënten die nietadequaat behandeld kunnen worden met Irbesartan/Hydrochloorthiazide Teva 300 mg/12,5 mg.Doseringen hoger dan 300 mg irbesartan/25 mg hydrochloorthiazide eenmaal daags gegeven wordenniet aanbevolen. Indien nodig kan Irbesartan/Hydrochloorthiazide Teva met een anderantihypertensivum gecombineerd worden.

  • Speciale populaties

Verminderde nierfunctie

Vanwege het bestanddeel hydrochloorthiazide wordt Irbesartan/Hydrochloorthiazide Teva nietaanbevolen bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min). Bij dezepatiënten wordt de voorkeur gegeven aan lisdiuretica boven thiazidediuretica. Er is geendosisaanpassing nodig bij patiënten met een verminderde nierfunctie bij wie de creatinineklaring≥ 30 ml/min bedraagt.

Verminderde leverfunctie

Irbesartan/Hydrochloorthiazide Teva is niet bestemd voor patiënten met een ernstig verminderdeleverfunctie. Thiazidediuretica dienen terughoudend gebruikt te worden bij patiënten met eenverminderde leverfunctie. Bij patiënten met een licht tot matig verminderde leverfunctie hoeft dedosering van Irbesartan/Hydrochloorthiazide Teva niet te worden aangepast.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten hoeft de dosering van Irbesartan/Hydrochloorthiazide Teva niet te wordenaangepast.

Pediatrische populatie

Irbesartan/Hydrochloorthiazide Teva wordt afgeraden voor kinderen en adolescenten omdat deveiligheid en werkzaamheid niet zijn vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Wijze van toediening

Voor oraal gebruik.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 300 mg irbesartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

  • Tabletkern:

Povidon

Voorverstijfseld zetmeel (maïs)

Poloxameer 188

Microkristallijne cellulose

Croscarmellosenatrium

Colloïdaal watervrij silicium

Magnesiumstearaat

  • Filmomhulling:

Hypromellose

Titaniumdioxide

Polyethyleenglycol 6000 (Macrogol)

Polyethyleenglycol 400 (Macrogol)

IJzeroxide rood

IJzeroxide geel

IJzeroxide zwart

Indicatie

Behandeling van essentiële hypertensie.

Deze vaste dosiscombinatie is bestemd voor volwassen patiënten bij wie de bloeddruk niet adequaatonder controle kan worden gehouden met irbesartan of hydrochloorthiazide alleen.

Gegevens
CNK3029501
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte45 mm
Lengte99 mm
Diepte60 mm
Hoeveelheid verpakking98
Bijsluiter