Co Candesartan Teva 16mg/12,5mg Tabl 98

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

De aanbevolen dosis van Co-Candesartan Teva is één tablet eenmaal per dag.

Titratie van de dosis met de individuele componenten (candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide) wordtaanbevolen. Indien klinisch aangewezen, kan een directe overschakeling van de monotherapie naar CoCandesartan Teva tabletten overwogen worden. Een dosistitratie van candesartan cilexetil wordt aanbevolenbij de overschakeling van monotherapie met hydrochloorthiazide. Co-Candesartan Teva tabletten magtoegediend worden aan patiënten bij wie de bloeddruk niet optimaal onder controle is met een monotherapievan candesartan cilexetil of hydrochloorthiazide of Co-Candesartan Teva tabletten in lagere dosissen.Het grootste deel van het antihypertensieve effect wordt gewoonlijk binnen de 4 weken na het instellen van debehandeling bereikt.

Speciale populaties

Ouderen

Er is geen dosisaanpassing nodig bij ouderen.

Intravasculaire volumedepletie

Dosistitratie van candesartan cilexetil wordt aanbevolen bij patiënten met risico op hypotensie, zoals patiëntenmet mogelijke volumedepletie (bij deze patiënten kan een initiële dosis van candesartan cilexetil van 4 mgoverwogen worden).

Verminderde nierfunctie

In deze populatie worden lisdiuretica verkozen boven thiaziden. Bij patiënten met een licht tot matigverminderde nierfunctie (creatinineklaring ≥ 30 ml/min/1,73 m2lichaamsoppervlakte (BSA: Body SurfaceArea)) wordt voorafgaand aan de behandeling met Co-Candesartan Teva tabletten een dosistitratie vancandesartan cilexetil aanbevolen (de aanbevolen startdosis van candesartan cilexetil is 4 mg bij dezepatiënten).

Co-Candesartan Teva tabletten is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie(creatinineklaring < 30 ml/min/1,73 m2BSA).

Verminderde leverfunctie

Bij patiënten met een licht tot matig verminderde leverfunctie wordt voorafgaand aan de behandeling met CoCandesartan Teva tabletten een dosistitratie van candesartan cilexetil aanbevolen (de aanbevolen startdosisvan candesartan cilexetil is 4 mg bij deze patiënten).

Co-Candesartan Teva tabletten is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstig verminderde leverfunctieen/of cholestase.

Pediatrische patiënten

De veiligheid en de werkzaamheid van Co-Candesartan Teva tabletten bij kinderen tussen 0 en 18 jaar zijnniet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

Co-Candesartan Teva tabletten kan met of zonder voedsel ingenomen worden.

De biologische beschikbaarheid van candesartan wordt niet beïnvloed door voedsel.

Er bestaat geen klinisch significante interactie tussen hydrochloorthiazide en voedsel.

Samenstelling

Elke tablet Co-Candesartan Teva 16 mg/12,5 mg bevat 16 mg candesartan cilexetil en 12,5 mg

hydrochloorthiazide

Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke tablet bevat 177,60 mg lactosemonohydraat

  • Lijst van hulpstoffen:

Gepregelatineerd maïszetmeel

Povidone K-30

Calciumcarmellose

Poloxameer 188

Microkristallijne cellulose

Lactosemonohydraat (spray-gedroogd)

Magnesiumstearaat

Rood ijzeroxide (E172)

Indicatie

Co-Candesartan Teva tabletten is geïndiceerd voor de:
• behandeling van essentiële hypertensie bij volwassen patiënten bij wie de bloeddruk niet optimaal
gecontroleerd is met candesartan cilexetil of hydrochloorthiazide monotherapie.

Gegevens
CNK2881035
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte58 mm
Lengte102 mm
Diepte48 mm
Hoeveelheid verpakking98
Bijsluiter