Bellina 0,03mg/2mg Comp 13 X 21

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Gewoonlijke posologie

 • De tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip innemen in de volgorde die op de verpakking staat aangegeven
 • 1 tablet/dag innemen gedurende 21 opeenvolgende dagen
 • De volgende strip beginnen na een tabletvrije periode van 7 dagen. Tijdens dit interval treedt gewoonlijk een onttrekkingsbloeding op

Bij het vergeten innemen van meer dan 12 uur

 • Het vergeten tablet innemen en de normale inname verderzetten
 • Een barrièremethode (condoom) gebruiken gedurende 7 dagen
 • Risico op zwangerschap indien geslachtsgemeenschap in de 7 dagen voor het vergeten table
 • Het vergeten tablet innemen en de normale inname verderzetten
 • Geen bijkomende maatregelen nodig indien de tabletten de vorige 7 dagen correct ingenomen werden, anders barrièremethode (condoom) gebruiken gedurende 7 dagen
 • Het vergeten tablet innemen en de normale inname verderzetten plus de volgende strip beginnen zodra de huidige leeg is, zonder onderbrekingsweek
 • Tegelijk een barrièremethode gebruiken gedurende de 7 volgende dagen; Indien deze 7 dagen durende veiligheidsperiode met barrièremethode zich uitstrekt tot na het laatste tablet van de aangebroken blister, moet de pilvrije periode tussen de twee blisters overgeslagen worden en moet de volgende blister onmiddellijk na inname van de laatste tablet begonnen worden
Indicatie
 • Orale anticonceptie.
Contra indicatie

Gecombineerde hormonale anticonceptiva mogen in de volgende situaties niet worden gebruikt.
BELLINA moet onmiddellijk gestopt worden als één van deze aandoeningen optreedt tijdens de inname:
• verlies van controle over diabetes mellitus.
• ongecontroleerde hypertensie of een significante verhoging van de bloeddruk (waarden constant boven 140/90 mm Hg)
• Aanwezigheid van of risico op veneuze trombo-embolie (VTE)
o Veneuze trombo-embolie – bestaande VTE (bij antistollingsmiddelen) of eerder
doorgemaakte VTE (bijv. diepe veneuze trombose [DVT] of longembolie [PE])
o Bekende erfelijke of verworven predispositie voor veneuze trombo-embolie, bijvoorbeeld
APC-resistentie, (waaronder factor V-Leiden), antitrombine-III-deficiëntie, proteïne C-
deficiëntie, proteïne S-deficiëntie
o Zware operatie met langdurige immobilisatie
o Een hoog risico op veneuze trombo-embolie door de aanwezigheid van meerdere
risicofactoren
• Aanwezigheid van of risico op arteriële trombo-embolie (ATE)
o Arteriële trombo-embolie – bestaande arteriële trombo-embolie, eerder doorgemaakte
arteriële trombo-embolie (bijv. myocardinfarct) of prodromale aandoening (bijv. angina
pectoris)
o Cerebrovasculaire ziekte – bestaande beroerte, eerder doorgemaakte beroerte of
prodromale aandoening (bijv. transient ischaemic attack (TIA))
o Bekende erfelijke of verworven predispositie voor arteriële trombo-embolie, bijvoorbeeld
hyperhomocysteïnemie en antifosfolipiden-antistoffen (anticardiolipine-antistoffen,
lupusanticoagulans)
o Voorgeschiedenis van migraine met focale neurologische symptomen
o Een hoog risico op arteriële trombo-embolie als gevolg van meerdere risicofactoren
of door de aanwezigheid van een ernstige risicofactor, zoals:
- diabetes mellitus met vasculaire symptomen
- ernstige hypertensie
- ernstige dislipoproteïnemie
• Hepatitis, geelzucht, leverfunctiestoornissen tot de leverfunctiewaarden weer normaal zijn
• Veralgemeende pruritus, cholestase, in het bijzonder tijdens een vroegere zwangerschap of oestrogeentherapie
• Syndroom van Dubin-Johnson, Rotor-syndroom, galdoorstromingsstoornissen
• Voorgeschiedenis van, of bestaande, levertumoren
• Ernstige epigastrische pijn, vergroting van de lever, of symptomen van intra-abdominale bloedingen
• Eerste optreden of heroptreden van porfyrie (alle drie vormen, in het bijzonder verworven porfyrie)
• Aanwezigheid, of voorgeschiedenis, van maligne hormoongevoelige tumoren, bv. van de borsten of uterus.
• Ernstige stoornissen van het lipidenmetabolisme
• Pancreatitis of voorgeschiedenis van zulke aandoening, indien geassocieerd met ernstige hypertriglyceridemie
• Éérste symptomen van migrainehoofdpijn of frequenter voorkomen van ongewoon ernstige hoofdpijn
• Acute sensorische stoornissen, bv. visuele- of gehoorstoornissen
• Motorische stoornissen (in het bijzonder parese)
• Toename van epileptische aanvallen
• Ernstige depressie
• Otosclerose die verslechterde tijdens vroegere zwangerschappen
• Onverklaarde amenorroe
• Endometriale hyperplasie
• Onverklaarde genitale bloedingen.
• Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
Eén ernstige risicofactor of meerdere risicofactoren voor veneuze of arteriële trombose kunnen een contra-indicatie betekenen.

Gegevens
CNK3054194
FabrikantenGedeon Richter Benelux
MerkenGedeon Richter
Breedte50 mm
Lengte123 mm
Diepte60 mm
Hoeveelheid verpakking13
Bijsluiter